Love, regler, proportioner og fundatser for

DANSK POINTER KLUB

Lovene er godkendt af Dansk Kennel Klub iflg. skrivelse af den 7. maj 2015.

§ 1.
Klubbens navn.
1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK).
1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK.
1.3 Klubben er optaget i foreningsregisteret. Navn og bomærke er herved beskyttet og navn og
bomærke må kun benyttes af hvad art nævnes kan, efter godkendelse af klubbens bestyrelse.

§ 2.
1.0 Klubbens formål:
2.1 Klubbens formål er i samarbejde med DKK. og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser, at fremme avl og anvendelse samt at bidrage til og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarten af pointeren samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.
2.2 Klubbens formål søges nået ved:
Afholdelse af markprøver.
Bidrage til fastsættelse af standard for racen.
Afholdelse af skuer eller udstillinger alene eller i forbindelse med DKK eller i samarbejde med andre specialklubber under DKK.
Anskaffelse af avlshunde, hjælp og vejledning til klubbens medlemmer ved salg af avlsdyr.
Udsættelse af vandrepræmier, special – og ærespræmier til uddeling blandt klubbens medlemmer. De vandrepræmier, der tilhører klubben, kan ikke udføres af landet.

§ 3.
3.0 Klubbens samarbejde med DKK:
3.1 Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub.
DKK´s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2 i DKK´s love oprettede overenskomst.
3.2 Klubben er DKK´s sagkundskab vedrørende avlsarbejdet for pointeren.
3.3 Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde samt at indføre avlsforbud og restriktioner, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger og efter godkendelse fra DKK.
3.4. DKK er berettiget til at udstede avlsforbud, men kun hvis dette er betinget af letale (dødelige) faktorer.

§ 4.
4.0 Medlemsskab:
4.1 Som medlem kan optager enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.
4.2 DKK´s formand og administrerende direktør er kontingentfri medlemmer, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortrædere.
4.3 Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggende er samtlige myndige medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
4.4 Æresmedlemmer foreslås af bestyrelsen og vælges på en ordinære generalforsamling ved simpelt flertal. Æresmedlemmer betaler intet kontingent, men har, bortset herfra, samme forpligtigelser og rettigheder, som klubbens øvrige medlemmer.

§ 5.
5.0 Kontingent:
5.1 Der betales fra medlemmerne et årligt kontingent til bestridelse af klubbens udgifter og til konsolidering. Kontingentstørrelsen fastsættes af bestyrelsen.

§ 6.
6.0 Bestyrelsen:
6.1 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af DKK.
6.2 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.
6.3 Valgperioden for bestyrelsen er tre år.
6.4 Der vælges to suppleanter. En 1. suppleant og en 2. suppleant. Når en suppleant indtræder i stedet for et afgående bestyrelsesmedlem, overtager suppleanten det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at to suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
6.5 Valgperioden for suppleanter er tre år..
6.6 I det tilfælde, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, træder 1. suppleanten ind som nyt bestyrelsesmedlem.
6.7 Der vælges to revisorer. Revisorerne er på valg hvert år.
6.8 Til at bistå bestyrelsen, vælges et aktivitetsudvalg på to repræsentanter i fem geografiske regioner. Valgperioden er tre år.
6.9 De regionsvalgte repræsentanter skal være bosiddende i den region hvorom valget finder sted.
6.10 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, regionsmedlemmer og revisorer kan finde sted.
6.11 Alle medlemmer, der har stemmeret, deltager i valget, og har ret til at stemme på samtlige bestyrelsesmedlemmer – suppleanter-regionsmedlemmer og revisorer.
6.12 Repræsentanterne afgår efter samme turnus som bestyrelsesmedlemmerne.
6.13. Regionsinddeling som følger:
Region I: Nord for Mariager fjord og nord for amtsvej 579 Sundstrup, nord om Salling sluttende ved Harboøre. Herunder hører Læsø, Samsø og Anholt.
Region II: Nord for en linje trukket fra Horsens – Give – Ølgod og Nymindegab, op til grænsen af reg. I.
Region III: Fra den dansk – tyske grænse op til grænsen af reg. II.
Region IV: Fyn med omliggende øer.
Region V: Øerne øst for Storebælt samt Bornholm.

§ 7.
7.0 Bestyrelsens konstitution og arbejdsområde:
7.1 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og udpeger formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Det bestyrelsesmedlem, der har den højeste anciennitet, leder konstitueringen af formandsvalget.
7.2 Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens midler og meddeler sin kasserer fuldmagt til at disponere.
7.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.
7.4 Bestyrelsens møder refereres i en protokol, der signeres af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
7.5 Bestyrelsen varetager klubbens løbende forretninger under ansvar over for generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed.
7.6 Bestyrelsen udpeger klubbens repræsentanter i diverse samarbejdende organisationer eller klubber så som DKK, DJU, FJD, Derbyudvalget og Danmarks Jægerforbund.

§ 8.
8.0 Ordinær generalforsamling:
8.1 Den ordinære generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal.
8.2 Beslutning om forandring af eller tillæg til disse love eller om klubbens opløsning kan dog kun vedtages, når 2/3 af de repræsenterede stemmer derfor.
8.3. Såfremt en sådan beslutning vedtages på en generalforsamling, skal beslutningen yderligere forelægges en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling.
8.4 På den ekstraordinære generalforsamling sker vedtagelsen ved almindeligt stemmeflertal.
8.5 Inden ikrafttrædelse af en sådan ændring eller klubbens opløsning, skal godkendelse heraf foreligge fra DKK. 8.6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.
8.7 Den afholdes altid i forbindelse med klubbens hovedprøve, hvis en sådan afholdes. Tiden og stedet for afholdelse bestemmes af bestyrelsen.
8.8 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved indkaldelse i “Jagthunden” og på Dansk pointerklub hjemmeside. ( pointerklub.dk)
8.9 Regnskabsåret fastsættes af bestyrelsen.
8.10 På den ordinære generalforsamlingen foretages: Valg af stemmetællere. Valg af dirigent. Beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år til beslutning. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, repræsentanter til regionerne og 2 revisorer. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller klubbens medlemmer. Forslag fra medlemmer kommer kun til behandling på generalforsamlingen, hvis de er meddelt formanden skriftligt inden 1. februar det pågældende år.

Eventuelt.
8.11 Ønske fra dirigent, bestyrelse eller forsamlingen om skriftlig afstemning voteres ikke, det skal imødekommes.

§ 9.
9.0 Ekstraordinær generalforsamling:
9.1 Ekstraordinær generalforsamling udover den i § 8.3. nævnte afholdes når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller efter skriftlig begæring af mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer.
9.2 Begæringen der stiles og sendes til såvel formanden som sekretær, skal indeholde
oplysning om de forslag, der ønskes behandlet.
9.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter de samme regler som ordinær generalforsamling, men indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke sager, der bliver at foretage, og kun disse sager må komme til behandling. Indkaldelsen skal dog ske senest 2 måneder efter begæringens modtagelse.
9.4 Bestyrelsen fastsætter tid og sted under hensyntagen til 4 ugers reglen iflg. § 8.3.

§ 10.
10.0 Klubbens ophævelse:
10.1 Regler for klubbens eventuelle opløsning, herunder til hvilken organisation klubbens midler og fonds skal overgå, vedtages af generalforsamlingen.
10.2 Lovene træder i kraft, så snart de efter eksisteteret af DKK.

§ 11.
11.0 Disciplinærsager:
11.1 Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

§12.
12.0 Disciplinæraltninger:
12.1 Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a.) Tildeling af
1.) Misbilligelse
2.) Eller advarsel
b.) Frakendelse af kennelmærke.
c.) Frakendelse af tillidshverv.
d.) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.
e.) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.
f.) Eksklusion.
g.) Nedlæggelse af avlsforbud.

12.2 DPK’s bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

§13.
13.0 Midlertidige disciplinære foranstaltninger
13.1 Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 28.
13.2 En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder.

§14.
14.0 Ikrafttræden
14.1 Ovenstående love er vedtaget på den ordinære generalforsamling i Vildbjerg den 3. april 2015. Endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Holbæk den 12. april 2015.

14.2 Lovene er godkendt af Dansk Kennel Klub iflg. skrivelse af den 7. maj 2015.

Scroll til toppen